Regulamin

Informacje o firmie

ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stańczyka 8/1, 30-126 Kraków
NIP: 6772483361
REGON: 523020756
KRS: 0000990431

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Artrel;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.artrel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Artrel a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.artrel.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.artrel.pl, prowadzony jest przez firmę Artrel (dane powyżej).
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady przyjmowania zwrotów i reklamacji;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Aartrel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.artrel.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Firma Artrel może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Artrel za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Artrel.


2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Artrel.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Informacje na temat polityki prywatności można znaleźć pod adresem www.artrel.pl/polityka-prywatnosci.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Artrel,
5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.artrel.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy (jeśli dotyczy),
 • czasu dostawy (jeśli dotyczy),


5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Artrel Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta osobnej wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy pokrywane są przez sprzedającego. Wybór firmy świadczącej usługi kurierskie należy do sprzedającego. W przypadku dodatkowych kosztów dostawy, zostaną one wskazane w trakcie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi 5-7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia plus czas realizacji dostawy przez firmę kurierską. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie powstałych z winy Sprzedawcy.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.artrel.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

Gwarancja

1. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne niewynikające z winy użytkownika. Gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadami podzespołów oraz wadami powstałymi w procesie produkcji.
2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w skutek używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, usterek mechanicznych, usterek spowodowanych zalaniem co najmniej jednego z podzespołów. Gwarancja nie obejmuje sprzętu, który został zmodyfikowany przez użytkownika (samodzielna wymiana lub dobór podzespołów).
3. Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty złożenia Zamówienia.
4. Gwarancja obowiązuje na prawach rękojmi.

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji, należy skontaktować się mailowo lub przez formularz kontaktowy z firmą Artrel. Należy podać numer Zamówienia oraz dokładnie opisać powód reklamacji. Tak złożony wniosek, firma Artrel ma obowiązek rozpatrzeć w ciągu 2 tygodni od otrzymania wiadomości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez firmę Artrel należy wysłać Towar w oryginalnym opakowaniu do siedziby firmy Artrel ubezpieczoną przesyłką kurierską. Nie należy odsyłać towaru w przypadku, kiedy reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie. O decyzji dotyczącej reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

Zwroty

Jeśli zakupiłeś/aś komputer stacjonarny korzystając z naszego konfiguratora PC, masz prawo do zwrotu produktu w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”. W celu dokonania zwrotu należy skontaktować się z firmą Artrel za pomocą poczty e-mail. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zwrotowej, towar należy odesłać na własny koszt. Firma Artrel ma 14 dni na zwrot środków, licząc od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.
Prawo do zwrotu nie dotyczy klientów niebędących konsumentami, tj. działaności gospodarczych oraz klientów zamawiających komputery złożone z indywidualnie dobranych podzespołów, niedostępnych w wyżej wymienionym konfiguratorze.